Personuppgiftspolicy 

Så här hanterar Iris Förvaltning personuppgifter för dig som ansöker om enskilda bidrag och stipendier. 

Allmänt

IRIS FÖRVALTNING respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter.  Våra vägledande principer är enkla. Vi kommer att vara öppna med vilka data vi samlar in och varför. Vi kommer skydda dina data på alla sätt vi kan.

I detta dokument beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Dessa regler gäller när du kontaktar oss. IRIS FÖRVALTNING är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. 

Personuppgifter vi samlar in

IRIS FÖRVALTNING inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig som sökande. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysik adress, bankuppgifter och vid behov läkarintyg. Vi kan komma att uppdatera dina uppgifter eller inhämta uppgifter från andra offentliga register, så som SPAR eller Skatteverket.

IRIS FÖRVALTNING registrerar personuppgifter i samband med:

  1. Att du ansöker, beviljas eller får avslag på ansökan om enskilt bidrag eller stipendium
  2. Om du kontaktar oss via e-post, brev eller via telefon. 

Hur vi använder insamlad information

IRIS FÖRVALTNING behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan:

  1. För att kunna pröva din ansökan om enskilt bidrag eller stipendium;
  2. Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar eller rätta felaktiga uppgifter;
  3. För att skicka viktiga meddelanden om förändringar i våra villkor och policyer.

Information som kan lämnas ut 

Vi kan dela med oss av information till Skatteverket, andra stiftelser med liknande ändamål som IRIS FÖRVALTNING, Synskadades Riksförbund (SRF) och Iris Förvaltning AB samt vid beslut om bidrag till rekreation på Almåsa; Almåsa Havshotell AB . Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Rättslig grund, lagring och borttagande av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till IRIS FÖRVALTNING ger du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar uppgifter som finns i din ansökan samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål. Som legal grund för behandling kommer IRIS FÖRVALTNING att hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Om IRIS FÖRVALTNING använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.  Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. För kontaktuppgifter se rubriken ”Så kontaktar du oss”.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. IRIS FÖRVALTNING kommer att lagra dina personuppgifter i upp till 5 år.  Viss information kan behållas längre då det krävs så på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. 

Dina rättigheter och val

När det gäller dina personuppgifter har du möjlighet och rätt att påverka din information och vad som sparas. IRIS FÖRVALTNING kommer på eget eller ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken ”Så kontaktar du oss”). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta IRIS FÖRVALTNING eller så kan du höra av dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från IRIS FÖRVALTNING.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom IRIS FÖRVALTNING saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. IRIS FÖRVALTNING ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:
Iris Förvaltning AB, Personuppgiftsansvarig, 122 88 Enskede

E-postadress: personuppgiftsansvarig@irisforvaltning.se

Telefonnummer: 08-402 15 50

 

Denna policy för personuppgifter gäller från och med 2018-05-25.