Övrig information om våra bidrag

Till vem och vad kan bidrag beviljas?

Observera att bidrag ej beviljas i efterhand till aktiviteter som redan har ägt rum eller till redan gjorda inköp.

Bidrag för synskadade under 30 år (endast för privatpersoner)

Bidrag kan beviljas till:

 • Utbildningsstipendier för studier över gymnasienivå i Sverige.
 • Utbildningsstipendier för studier utomlands.
 • Inköp av utrustning och material samt övrigt som syftar till att personen
  med synnedsättning kan etablera sig på arbetsmarknaden och som inte
  bekostas av stat, kommun eller region.
 • Inköp av tandemcykel, musikinstrument till skolelever, lek- och
  träningsredskap med mera.
 • Avgifter för musiklektioner, ridlektioner med mera.
 • Avgifter för kostnader för ledsagare vid lägervistelse, idrottstävlingar med
  mera.
 • Övrigt som Synskadades Stiftelse bedömer som angeläget.

Övriga bidrag (endast för privatpersoner)

Bidrag kan beviljas utifrån stiftelsernas ändamål till:

 • Läger för barn/ungdom
 • Tandvård
 • Habilitering och rehabilitering
 • Hjälpmedel
 • Rekreation
 • Fritidsaktiviteter
 • Sociala aktiviteter
 • Stipendier och utbildning
 • Ledsagning
 • Ekonomiska bidrag