Övrig information om våra bidrag

Till vem och vad kan bidrag beviljas?

Observera att bidrag ej beviljas i efterhand till aktiviteter som redan ägt rum eller till redan gjorda inköp.

Bidrag för synskadade under 30 år (endast för privatpersoner)

Bidrag kan beviljas till:

 • Utbildningsstipendier för studier över gymnasienivå i Sverige.
 • Utbildningsstipendier för studier utomlands.
 • Inköp av utrustning och material samt övrigt som syftar till att personen
  med synnedsättning kan etablera sig på arbetsmarknaden och som inte
  bekostas av stat, kommun eller landsting.
 • Inköp av tandemcykel, musikinstrument till skolelever, lek- och
  träningsredskap med mera.
 • Avgifter för musiklektioner, ridlektioner med mera.
 • Avgifter för kostnader för ledsagare vid lägervistelse, idrottstävlingar med
  mera.
 • Övrigt som Synskadades Stiftelse bedömer som angeläget.

Bidrag beviljas inte till:

 • Medicinsk vård och behandling eller hjälpmedel
 • Utlandsresor för rekreation eller av medicinska skäl
 • Motordrivna fordon
 • Möbler och husgeråd
 • Radio och TV, video
 • Datorutrustning
 • Mobiltelefon
 • Glasögon
 • Musikinstrument till förskolebarn.

Mer om bidragsansökningar kan du läsa om på Synskadades Stiftelses hemsida.