Iris Förvaltning förvaltar både fastigheter och stiftelser

Iris Förvaltning AB är synskaderörelsens egen företagsgrupp och ägs av Synskadades Stiftelse. Vi har verksamhet inom flera olika områden. Vi äger och förvaltar kommersiella fastigheter och administrerar ca 40 stiftelser. Inom affärsområdet Synkunskap bedriver vi utbildning för verksamma inom synområdet och för näringslivet. Vi äger även bolagen Almåsa Fastighet och Almåsa Havshotell som är beläget i Horsfjärden ca 25 minuter söder om Stockholm. Iris Förvaltning innehar också en minoritetspost i Iris Sverige AB.

Historik

Bolagsgruppen har bedrivit affärsverksamhet i över 100 år vilket vi är oerhört stolta över. År 1889 bildades De Blindas Förening av en grupp synskadade hantverkare. Föreningen växte sig successivt starkare och medlemmar från hela Sverige anslöt sig. Företagande var tidigt en naturlig del inom organisationen med målet att främja synskadade på olika sätt genom att skapa sysselsättning och säkerställa trygg ekonomisk förvaltning och tillväxt.

Genom åren har vi verkat inom en mängd olika branscher där vi både startat och förvärvat företag. Vi kommer att fortsätta driva, starta, utveckla och förvalta verksamheter som direkt stödjer Synskadade Stiftelses ändamål: att via affärsverksamhet främja insatser för synskadade men också för andra personer med funktionsnedsättning samt ge god avkastning till Synskadades Stiftelse.