Att ansöka om bidrag

Nu är synskadade och organisationer välkomna att söka bidrag i vårt digitala ansökningssystem.

Här finns också information om hur det ansökningar går till. Vi är tacksamma om du läser igenom denna information innan du tar kontakt med oss för eventuell hjälp med ansökningsförfarandet.

Vem kan få bidrag?

Stiftelserna vänder sig till synskadade och till organisationer som bedriver
verksamhet för synskadade. Med synskadad avses i detta sammanhang den som
har så pass nedsatt synförmåga att det är svårt eller omöjligt att läsa vanlig text,
eller att med synens hjälp orientera sig, eller som har motsvarande svårigheter
på grund av synen.

Stiftelsernas bidrag till enskilda behövande synskadade är behovsprövade. Vilket
innebär att en ensamstående person anses behövande om den taxerade
årsinkomsten understiger fyra prisbasbelopp, det vill säga 210 000 kr för år 2023
enligt Skatteverket. Om det finns fler personer i hushållet höjs gränsen med ett
prisbasbelopp (52 500 kr) per person. För en tvåbarnsfamilj innebär det 367 500
kr. Sökandens nettoförmögenhet får inte överstiga ett prisbasbelopp. Då
sökanden är under 18 år ska föräldrarnas inkomstuppgifter bifogas. Till alla
enskilda ansökningar ska slutskattsedel från Skatteverket för föregående år bifogas, även för
make/maka/sambo.

Stiftelserna beviljar också bidrag till organisationer som utför verksamhet för
synskadade inom områden som rehabilitering, rekreation, ledarhundsverksamhet, barn- och ungdomsverksamhet, utbildning eller liknande.

Bidrag beviljas inte i efterhand till aktiviteter som redan ägt rum eller till redan
gjorda inköp.

Vi avser att på våra webbplatser och i våra årsredovisningar publicera vilka
organisationer som erhållit bidrag och vilka som beviljats forskningsbidrag.
Genom din ansökan lämnar du samtycke till att sådan publicering får ske.

Kontakta oss

Telefon: 08-402 15 50, knappval: 2
E-post: bidrag@irisstiftelseforvaltning.se

Fjärrsupport

Behöver du mer hjälp med att fylla i ansökan? Ring oss först och om det behövs kan vi använda Teamviewer för att hjälpa dig med fjärrsupport.

Behandling av personuppgifter

Du lämnar även samtycke till att stiftelserna får behandla personuppgifterna i
ansökan i den utsträckning som krävs för denna hantering.

Gör så här för att lämna in din ansökan